Voorwaarden en verkoopsvoorwaarden

Artikel 1 - Definities

daarna genoemd:

-"Site" of "Dienst": de pro4you-cbd.com website en al zijn pagina's.

-"Uitgever": Purple Store, de rechtspersoon die verantwoordelijk is voor de publicatie en inhoud van de Site.

- "Gebruiker": de internetgebruiker die de diensten van de site bezoekt en gebruikt.

Deze Algemene Gebruiksvoorwaarden (hierna de "GTU") worden aangeboden door de Site Publisher. De Gebruiker van de Site wordt verzocht deze AV aandachtig te lezen, af te drukken en/of op te slaan op een duurzame drager. De gebruiker erkent dat hij/zij de GBV heeft gelezen en deze volledig en zonder voorbehoud aanvaardt.

Artikel 2 - Toepassing van de AGO

Het doel van deze TOS is de voorwaarden te bepalen voor toegang tot de Site door Gebruikers. De Uitgever behoudt zich het recht voor de TOS te allen tijde te wijzigen door een nieuwe versie van de TOS op de Site te publiceren. De TOS die op de gebruiker van toepassing zijn, zijn die welke gelden op de dag van aanvaarding.

De Site is vrij toegankelijk voor elke Gebruiker. De aankoop van een product of dienst, of de creatie van een ledenruimte, of meer in het algemeen het surfen op de site impliceert de aanvaarding door de gebruiker van het geheel van deze AV, die op dezelfde wijze erkent er ten volle kennis van te hebben genomen.

Deze aanvaarding kan voor de gebruiker bijvoorbeeld bestaan uit het aankruisen van het hokje dat overeenkomt met de zin van aanvaarding van deze AV, met bijvoorbeeld de woorden "Ik erken dat ik alle algemene voorwaarden van de site heb gelezen en aanvaard". Het aanvinken van dit vakje wordt geacht dezelfde waarde te hebben als een handgeschreven handtekening door de gebruiker.

De gebruiker erkent de waarde van de automatische registratiesystemen van de redacteur van deze site als bewijs en ziet, behoudens door hem te leveren tegenbewijs, af van het recht om deze in geval van een geschil aan te vechten.

Het aanvaarden van deze GBV veronderstelt dat de Gebruikers daartoe de wettelijke bevoegdheid hebben. Indien de gebruiker minderjarig is of niet handelingsbekwaam, verklaart hij/zij toestemming te hebben van een voogd, curator of zijn/haar wettelijke vertegenwoordiger.

Artikel 3 - Wettelijke kennisgeving, persoonsgegevens en doel van de site

Deze Site wordt gepubliceerd door Purple Store, een in Luxemburg geregistreerde onderneming (onder nummer B232323). Juridische informatie over de gastheer en uitgever van de Site, met inbegrip van contactgegevens en eventuele kapitaal- en registratie-informatie, is te vinden in de wettelijke kennisgeving van deze Site.

Informatie over het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens (beleid en verklaring) is te vinden in het beleid inzake persoonsgegevens van de site.

Het doel van deze site is bepaald als "online informatie- en verkoopsite".

Artikel 4 - Ledenruimte

De op de site geregistreerde gebruiker (lid) heeft de mogelijkheid om toegang tot de site te krijgen door in te loggen met behulp van zijn/haar identifiers (e-mailadres dat tijdens de registratie werd bepaald en wachtwoord) of eventueel door gebruik te maken van systemen zoals de inlogknoppen van sociale netwerken van derden. De gebruiker is volledig verantwoordelijk voor de bescherming van het wachtwoord dat hij/zij heeft gekozen. De gebruiker wordt aangemoedigd complexe wachtwoorden te gebruiken. Indien de gebruiker zijn wachtwoord vergeet, heeft hij de mogelijkheid om een nieuw wachtwoord te genereren. Dit wachtwoord waarborgt de vertrouwelijkheid van de informatie in de rubriek "mijn account" en het is de Gebruiker derhalve verboden deze door te geven of mee te delen aan derden. Indien dit niet gebeurt, kan de uitgever van de site niet aansprakelijk worden gesteld voor ongeoorloofde toegang tot de account van een gebruiker.

De creatie van een persoonlijke ruimte is een essentiële voorwaarde voor elke bestelling of bijdrage van de Gebruiker op deze Site. Daartoe zal de gebruiker worden verzocht een aantal persoonlijke gegevens te verstrekken. De gebruiker verbindt zich ertoe nauwkeurige informatie te verstrekken.

Het doel van het verzamelen van gegevens is het creëren van een "ledenaccount". Indien de gegevens in het ledenaccountgedeelte zouden verdwijnen ten gevolge van een technische storing of een geval van overmacht, kan de verantwoordelijkheid van de Site en haar Uitgever niet in het geding worden gebracht, aangezien deze informatie geen bewijskracht heeft, maar slechts een informatief karakter. De pagina's met betrekking tot de ledenrekeningen kunnen door de houder van de betrokken rekening vrij worden afgedrukt, maar vormen geenszins een bewijs; zij zijn louter informatief van aard en bedoeld om een efficiënt beheer van de dienst of de bijdragen door de gebruiker mogelijk te maken.

Elke Gebruiker is vrij om zijn/haar account en gegevens op de Site te sluiten. Om dit te doen, moet hij een e-mail sturen naar pro4you-cbd.com waarin hij aangeeft dat hij zijn account wenst te verwijderen. Herstel van zijn gegevens is dan niet meer mogelijk.

De Uitgever behoudt zich het exclusieve recht voor om de account te verwijderen van iedere Gebruiker die deze AV heeft overtreden (in het bijzonder, maar zonder dat dit voorbeeld uitputtend is, wanneer de Gebruiker willens en wetens onjuiste informatie heeft verstrekt bij de registratie en het opzetten van zijn persoonlijke ruimte) of van iedere account die ten minste één jaar inactief is geweest. Een dergelijke verwijdering houdt geen schade in voor de uitgesloten Gebruiker, die hierdoor geen aanspraak op schadevergoeding kan maken. Deze uitsluiting sluit niet uit dat de Uitgever gerechtelijke stappen tegen de Gebruiker kan ondernemen, wanneer de feiten dit rechtvaardigen.

Artikel 5 - Toegang tot en beschikbaarheid van de site

De Uitgever zal alles in het werk stellen om de Site te allen tijde beschikbaar te stellen, onder voorbehoud van onderhoudswerkzaamheden aan de Site of de servers waarop de Site gehost wordt. Indien de toegang tot de site door technische problemen of problemen van welke aard dan ook niet mogelijk is, kan de gebruiker geen aanspraak maken op schadevergoeding of compensatie.

Toegang tot de site pro4you-cbd.com is voorbehouden aan volwassenen van 18 jaar en ouder.

De uitgever van de site is slechts gebonden door een middelenverbintenis; hij kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die voortvloeit uit het gebruik van het internetnetwerk, zoals verlies van gegevens, binnendringing, virussen, onderbreking van de dienst, of andere.

De gebruiker erkent uitdrukkelijk dat hij/zij de site op eigen risico en onder zijn/haar eigen verantwoordelijkheid gebruikt.

De Site verschaft de Gebruiker informatie op indicatieve basis, waarbij onvolkomenheden, fouten, weglatingen, onnauwkeurigheden en andere ambivalenties kunnen voorkomen. Purple Store kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor:

  • voor alle directe of indirecte schade, in het bijzonder met betrekking tot winstderving, winstderving, verlies van klanten, verlies van gegevens die, onder andere, het gevolg kunnen zijn van het gebruik van de site, of integendeel van de onmogelijkheid om de site te gebruiken;

  • als gevolg van een defect, onbeschikbare toegang, verkeerd gebruik, onjuiste configuratie van de computer van de gebruiker of het gebruik van een browser die weinig door de gebruiker wordt gebruikt.

Artikel 6 - Hypertextkoppelingen

De site kan hyperlinks naar andere sites bevatten.

De gebruiker erkent bijgevolg dat de uitgever niet aansprakelijk kan worden gesteld voor enige schade of verlies, bewezen of vermeend, voortvloeiend uit of in verband met het gebruik van of kennis genomen hebbend van de inhoud, reclame, producten of diensten die op deze externe sites of bronnen beschikbaar zijn. Evenzo kan de uitgever van deze site niet aansprakelijk worden gesteld als het bezoek van de gebruiker aan een van deze sites hem/haar schade berokkent.

Indien, ondanks de inspanningen van de Uitgever, een van de hyperlinks op de Site zou verwijzen naar een site of een internetbron waarvan de inhoud in strijd is of lijkt te zijn met de vereisten van de Franse wetgeving voor een Gebruiker, verbindt deze zich ertoe onmiddellijk contact op te nemen met de publicatiedirecteur van de Site, waarvan de contactgegevens zijn vermeld in de wettelijke kennisgeving van de Site, teneinde hem/haar het adres van de pagina's van de site van derden in kwestie mee te delen.

Artikel 7 - Cookies

Een "Cookie" kan de identificatie van de Gebruiker van de Site, de personalisatie van zijn/haar raadpleging van de Site en de versnelling van de weergave van de Site mogelijk maken dankzij de registratie van een gegevensbestand op zijn/haar computer. De site kan "cookies" voornamelijk gebruiken om 1) surfstatistieken te verkrijgen om de ervaring van de gebruiker te verbeteren, en 2) toegang te verlenen tot een ledenaccount en inhoud die niet toegankelijk is zonder in te loggen.

De gebruiker erkent dat hij/zij op de hoogte is van deze praktijk en geeft de Site Publisher toestemming om deze te gebruiken. De uitgever verbindt zich ertoe de inhoud van deze "cookies" nooit aan derden mee te delen, behalve in het geval van een wettelijk verzoek.

De gebruiker kan het opslaan van "cookies" weigeren of zijn browser zo instellen dat hij een waarschuwing krijgt voordat hij "cookies" aanvaardt. Daartoe gaat de gebruiker over tot de parametrisering van zijn browser:

Artikel 8 - Intellectuele-eigendomsrechten

Al het materiaal op deze Site is eigendom van de Publisher of een derde agent, of wordt door de Publisher op de Site gebruikt met toestemming van de eigenaar.

Elke weergave, reproductie of aanpassing van de logo's, tekstuele, pictografische of video-inhoud, zonder dat deze lijst limitatief is, is strikt verboden en staat gelijk aan namaak.

Een gebruiker die zich schuldig maakt aan een inbreuk kan zijn/haar toegang tot de site laten verwijderen zonder voorafgaande kennisgeving of schadevergoeding en zonder dat deze uitsluiting hem/haar schade kan berokkenen, onverminderd een eventuele latere gerechtelijke procedure tegen hem/haar, op initiatief van de uitgever van deze site of zijn agent.

De handelsmerken en logo's op de Site kunnen geregistreerd zijn door Purple Store of eventueel door een van haar partners. Eenieder die zich bezighoudt met de weergave, de reproductie, de verveelvoudiging, de verspreiding en de heruitgave daarvan, stelt zich bloot aan de sancties waarin is voorzien bij artikel L.713-2 en volgende van de wet op de intellectuele eigendom.

Artikel 9 - Aansprakelijkheid

De Uitgever is niet verantwoordelijk voor de publicaties van de Gebruikers, noch voor hun inhoud, noch voor hun waarheidsgetrouwheid. De Uitgever is in geen geval aansprakelijk voor enige schade aan het computersysteem van de Gebruiker en/of verlies van gegevens als gevolg van het gebruik van de Site door de Gebruiker.

De Uitgever verbindt zich ertoe de inhoud van de Site voortdurend te actualiseren en de Gebruikers eerlijke, duidelijke, nauwkeurige en bijgewerkte informatie te verstrekken. De Site is in principe te allen tijde toegankelijk, behalve tijdens technische onderhoudswerkzaamheden en updates van de inhoud. De uitgever is niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit het niet beschikbaar zijn van de site of delen daarvan.

De uitgever van de site is niet aansprakelijk voor de technische onbeschikbaarheid van de verbinding, met name als gevolg van overmacht, onderhoud, updating, wijziging van de site, interventie van de host, interne of externe staking, netwerkstoring of een stroomstoring.

De Uitgever kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet functioneren, de onmogelijkheid toegang te krijgen tot of het niet goed functioneren van de Site als gevolg van ongeschikte apparatuur, slechte configuratie of gebruik van de computer van de gebruiker, het niet goed functioneren van de diensten van de provider van de gebruiker, of die van het internetnetwerk.

Artikel 10 - Geografische gebruiksbeperking

Het gebruik van de websitediensten is beperkt tot de Europese Unie.

Artikel 11 - Kennisgevingen en klachten

Elke kennisgeving of mededeling betreffende deze AV, de wettelijke mededelingen of het handvest van persoonsgegevens moet schriftelijk gebeuren en aangetekend of met ontvangstbevestiging worden verzonden, of per e-mail naar het adres dat in de wettelijke mededelingen van de Site is vermeld, met vermelding van de contactgegevens, naam en achternaam van de kennisgever, alsook het onderwerp van de kennisgeving.

Elke klacht met betrekking tot het gebruik van de Site, de Diensten, de pagina's van de Site op sociale netwerken of de TOS, de wettelijke kennisgeving of het handvest van persoonsgegevens moet binnen 365 dagen na de dag van het ontstaan van het probleem dat aan de basis van de klacht ligt, worden ingediend, ongeacht enige wet of rechtsregel die anders bepaalt. Indien een dergelijke vordering niet binnen 365 dagen wordt ingediend, zal deze voor altijd van rechtswege zijn uitgesloten.

Het is mogelijk dat er onnauwkeurigheden of fouten voorkomen in de Website en de aangeboden Diensten, en in beperkte mate, of informatie die niet in overeenstemming is met de GBV, de Wettelijke Notitie of het Privacybeleid. Bovendien is het mogelijk dat ongeoorloofde wijzigingen door derden op de site of op verwante diensten (sociale netwerken...) worden aangebracht.

In een dergelijke situatie heeft de gebruiker de mogelijkheid om per post of per e-mail contact op te nemen met de uitgever van de site op de adressen die zijn vermeld in de wettelijke kennisgeving van de site, zo mogelijk met een beschrijving van de fout en de locatie (URL), alsmede voldoende informatie om contact met hem op te nemen.

Artikel 12 - Onafhankelijkheid van clausules

Indien een bepaling van de GBV onwettig, nietig of om enige andere reden onafdwingbaar wordt geacht, dan zal die bepaling als scheidbaar van de GBV worden beschouwd en geen invloed hebben op de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen.

De TOS vervangt alle voorgaande of gelijktijdige schriftelijke of mondelinge overeenkomsten. Ze zijn niet overdraagbaar, overdraagbaar of sublicentieerbaar door de gebruiker zelf.

Een gedrukte versie van de GBV en alle mededelingen die in elektronische vorm zijn gegeven, kunnen worden opgevraagd in gerechtelijke of administratieve procedures met betrekking tot de GBV. De partijen komen overeen dat alle correspondentie met betrekking tot deze GBV in de Franse taal zal zijn.

Artikel 13 - Toepasselijk recht

Deze GTU's vallen onder en zijn onderworpen aan het Franse recht.

Behoudens andersluidende bepalingen van openbare orde, kunnen geschillen die ontstaan in verband met de uitvoering van deze AGV, vóór enige gerechtelijke actie, worden voorgelegd aan de site-editor voor minnelijke schikking.

Er wordt uitdrukkelijk op gewezen dat verzoeken om een minnelijke schikking de voor het instellen van een rechtsvordering geldende termijnen niet opschorten.

Behoudens andersluidende bepalingen van openbare orde zijn alle rechtsvorderingen in verband met de uitvoering van deze GTU's onderworpen aan de bevoegdheid van de rechtbanken van de woonplaats van de verweerder.

Alle rechten voorbehouden - 12 oktober 2021