Regulamin sprzedaży

Artykuł 1 - Definicje

W dalszej części oznaczymy:

-"Strona"lub "Serwis": witryna internetowa pro4you-cbd.com i wszystkie jej podstrony.

-"Wydawca": Purple Store, osoba prawna odpowiedzialna za publikację i zawartość Strony.

- "Użytkownik": użytkownik Internetu odwiedzający i korzystający z Usług Serwisu.

Niniejsze Ogólne Warunki Użytkowania (dalej "OWU") są oferowane przez Wydawcę Witryny. Użytkownik Serwisu proszony jest o dokładne zapoznanie się z niniejszymi OWU, wydrukowanie ich i/lub zapisanie na trwałym nośniku. Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią OWU i akceptuje je w całości i bez zastrzeżeń.

Artykuł 2 - Zastosowanie OWU

Celem niniejszego Regulaminu jest określenie warunków dostępu do Serwisu przez Użytkowników. Wydawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w dowolnym czasie poprzez opublikowanie nowej wersji Regulaminu na Stronie. OWU obowiązujące Użytkownika to te, które obowiązują w dniu akceptacji.

Strona jest swobodnie dostępna dla każdego Użytkownika. Nabycie produktu lub usługi, lub utworzenie przestrzeni członkowskiej, lub bardziej ogólnie przeglądanie Strony oznacza akceptację przez Użytkownika całości niniejszych OWU, który tym samym potwierdza, że w pełni się z nimi zapoznał.

Ta akceptacja może polegać, na przykład, dla Użytkownika, na zaznaczeniu pola odpowiadającego zdaniu akceptacji niniejszych OWU, posiadającego na przykład słowa "Potwierdzam, że przeczytałem i zaakceptowałem wszystkie ogólne warunki Serwisu". Zaznaczenie tego pola będzie miało taką samą wartość jak złożenie odręcznego podpisu przez Użytkownika.

Użytkownik uznaje wartość systemów automatycznego zapisu Redaktora niniejszej Strony jako dowodów i, o ile nie przedstawi dowodów przeciwnych, zrzeka się prawa do ich podważania w przypadku sporu.

Akceptacja niniejszych warunków zakłada, że Użytkownicy mają zdolność prawną do tego. Jeżeli Użytkownik jest niepełnoletni lub nie posiada takiej zdolności prawnej, oświadcza, że posiada pełnomocnictwo opiekuna, kuratora lub swojego przedstawiciela ustawowego.

Artykuł 3 - Informacja prawna, dane osobowe i cel Witryny

Ta strona jest publikowana przez Purple Store, spółkę zarejestrowaną w Luksemburgu (pod numerem B232323). Informacje prawne dotyczące gospodarza i wydawcy Witryny, w tym dane kontaktowe oraz wszelkie informacje kapitałowe i rejestracyjne, są podane w informacji prawnej tej Witryny.

Informacje dotyczące gromadzenia i przetwarzania danych osobowych (polityka i oświadczenie) znajdują się w polityce danych osobowych Serwisu.

Przeznaczenie niniejszej Strony jest określone jako "internetowy serwis informacyjny i sprzedażowy".

Artykuł 4 - Strefa użytkownika

Użytkownik zarejestrowany w Serwisie (członek) ma możliwość dostępu do niego poprzez zalogowanie się za pomocą swoich identyfikatorów (adres e-mail zdefiniowany podczas rejestracji oraz hasło) lub ewentualnie za pomocą systemów takich jak przyciski logowania do portali społecznościowych firm trzecich. Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za ochronę wybranego przez siebie hasła. Użytkownik jest zachęcany do stosowania złożonych haseł. Jeśli Użytkownik zapomni swoje hasło, ma możliwość wygenerowania nowego. Hasło to gwarantuje poufność informacji zawartych w sekcji "moje konto" i dlatego Użytkownikowi nie wolno go przekazywać ani udostępniać osobom trzecim. W przeciwnym razie Redaktor Strony nie ponosi odpowiedzialności za nieuprawniony dostęp do konta Użytkownika.

Utworzenie przestrzeni osobistej jest niezbędnym warunkiem wstępnym do złożenia jakiegokolwiek zamówienia lub wypowiedzi Użytkownika na tej Stronie. W tym celu Użytkownik zostanie poproszony o podanie pewnej ilości danych osobowych. Użytkownik zobowiązuje się do podawania dokładnych informacji.

Celem zbierania danych jest utworzenie "konta użytkownika". Jeżeli dane zawarte w sekcji konta członka zniknęłyby w wyniku awarii technicznej lub działania siły wyższej, odpowiedzialność Serwisu i jego Wydawcy nie mogłaby zostać zaangażowana, ponieważ informacje te nie mają wartości dowodowej, a jedynie charakter informacyjny. Strony dotyczące kont członkowskich są swobodnie drukowane przez posiadacza danego konta, ale w żaden sposób nie stanowią dowodu, mają jedynie charakter informacyjny, mający na celu zapewnienie sprawnego zarządzania usługą lub wkładami przez Użytkownika.

Każdy Użytkownik ma prawo do zamknięcia swojego konta i danych w Serwisie. Aby to zrobić, musi wysłać e-mail do pro4you-cbd.com wskazując, że chce usunąć swoje konto. Odzyskanie danych nie będzie wtedy możliwe.

Wydawca zastrzega sobie wyłączne prawo do usunięcia konta każdego Użytkownika, który naruszył niniejszy Regulamin (w szczególności, choć przykład ten nie jest wyczerpujący, gdy Użytkownik świadomie podał nieprawdziwe informacje podczas rejestracji i zakładania swojej przestrzeni osobistej) lub każdego konta, które było nieaktywne przez co najmniej rok. Takie usunięcie nie stanowi szkody dla wykluczonego Użytkownika, który z tego powodu nie ma prawa do żądania odszkodowania. Wyłączenie to nie wyklucza możliwości podjęcia przez Wydawcę kroków prawnych przeciwko Użytkownikowi, gdy uzasadniają to okoliczności faktyczne.

Art. 5 - Dostęp i dostępność Strony

Wydawca dołoży wszelkich starań, aby Strona była dostępna przez cały czas, z zastrzeżeniem czynności konserwacyjnych Strony lub serwerów, na których jest ona umieszczona. W przypadku, gdy dostęp do Serwisu nie jest możliwy, ze względu na problemy techniczne lub problemy jakiegokolwiek rodzaju, Użytkownik nie jest uprawniony do żądania odszkodowania lub zadośćuczynienia.

Dostęp do strony pro4you-cbd.com jest zarezerwowany dla osób pełnoletnich powyżej 18 roku życia.

Wydawca Serwisu ponosi jedynie zobowiązanie do zachowania środków; nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z korzystania z sieci Internet, takie jak utrata danych, włamania, wirusy, awaria usługi lub inne.

Użytkownik wyraźnie przyznaje, że korzysta z Serwisu na własne ryzyko i na własną odpowiedzialność.

Strona dostarcza Użytkownikowi informacji na zasadzie orientacyjnej, z niedoskonałościami, błędami, pominięciami, nieścisłościami i innymi ambiwalencjami, które mogą istnieć.W żadnym wypadku Purple Store nie ponosi odpowiedzialności za:

za wszelkie bezpośrednie lub pośrednie szkody, w szczególności w odniesieniu do utraty zysków, utraty zarobków, utraty klienteli, utraty danych, które mogą między innymi wynikać z korzystania z Witryny lub przeciwnie z braku możliwości jej wykorzystania;

z awarii, niedostępności dostępu, niewłaściwego użycia, nieprawidłowej konfiguracji komputera Użytkownika lub użycia mało używanej przez Użytkownika przeglądarki.

Artykuł 6 - Łącza hipertekstowe

Strona może zawierać linki hipertekstowe do innych stron.

Użytkownik przyjmuje zatem do wiadomości, że Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub straty, udowodnione lub domniemane, wynikające z lub w związku z wykorzystaniem lub zapoznaniem się z treściami, reklamami, produktami lub usługami dostępnymi na tych zewnętrznych stronach lub źródłach. Podobnie, redaktor tej strony nie ponosi odpowiedzialności, jeśli wizyta Użytkownika na jednej z tych stron wyrządzi mu szkodę.

Jeżeli pomimo starań Wydawcy, jeden z hiperłączy znajdujących się w Witrynie skieruje użytkownika na stronę lub źródło internetowe, którego treść narusza lub wydaje się naruszać wymogi prawa polskiego, użytkownik zobowiązuje się do natychmiastowego skontaktowania się z dyrektorem wydawniczym Witryny, którego dane kontaktowe podane są w nocie prawnej Witryny, w celu przekazania mu adresu stron przedmiotowej witryny osób trzecich.

Artykuł 7 - Pliki cookies

Plik "Cookie" może umożliwić identyfikację Użytkownika Strony, personalizację jego wizyty na Stronie oraz przyspieszenie wyświetlania Strony dzięki zapisowi pliku danych na jego komputerze. Witryna może wykorzystywać pliki "Cookies" głównie w celu 1) uzyskania statystyk przeglądania w celu poprawy doświadczenia Użytkownika, oraz 2) umożliwienia dostępu do konta członka i treści, które nie są dostępne bez zalogowania.

Użytkownik potwierdza, że jest świadomy tej praktyki i upoważnia Wydawcę Witryny do jej stosowania. Wydawca zobowiązuje się do nieprzekazywania treści tych plików "cookies" osobom trzecim, z wyjątkiem sytuacji, gdy wymaga tego prawo.

Użytkownik może nie wyrazić zgody na zapisywanie plików "Cookies" lub skonfigurować swoją przeglądarkę tak, aby była ostrzegana przed akceptacją plików "Cookies". W tym celu Użytkownik przejdzie do parametryzacji swojej przeglądarki:

Art. 8 - Prawa własności intelektualnej

Wszystkie materiały zamieszczone na niniejszej Witrynie są własnością Wydawcy lub osoby trzeciej, bądź zostały wykorzystane przez Wydawcę na Witrynie za zgodą ich właściciela.

Wszelkie przedstawianie, reprodukcja lub adaptacja logo, treści tekstowych, piktograficznych lub wideo, bez ograniczania się do tej listy, jest surowo zabronione i równoznaczne z podrabianiem

Każdy Użytkownik, który jest winny naruszenia, ponosi odpowiedzialność za usunięcie jego dostępu do strony bez uprzedzenia lub odszkodowania i bez tego wykluczenia stanowiącego szkodę dla niego, bez uszczerbku dla wszelkich późniejszych postępowań prawnych przeciwko niemu, z inicjatywy Wydawcy tej strony lub jego agenta.

Znaki towarowe i loga zawarte w Serwisie mogą być zarejestrowane przez Purple Store lub ewentualnie przez jednego z jej partnerów. Każda osoba dopuszczająca się ich reprezentacji, reprodukcji, imbrykacji, rozpowszechniania i reemitowania podlega sankcjom przewidzianym w artykułach L.713-2 i następnych Kodeksu własności intelektualnej.

Artykuł 9 - Odpowiedzialność

Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za publikacje Użytkowników, ich treść, jak również prawdziwość. Wydawca w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenia systemu komputerowego Użytkownika i/lub utratę danych wynikającą z korzystania przez Użytkownika z Serwisu.

Wydawca zobowiązuje się do stałego aktualizowania treści Serwisu oraz do dostarczania Użytkownikom rzetelnych, jasnych, dokładnych i aktualnych informacji. Witryna jest zasadniczo dostępna przez cały czas, z wyjątkiem technicznych czynności konserwacyjnych i aktualizacji treści. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z niedostępności Serwisu lub jego części.

Redaktor Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za techniczną niedostępność połączenia, spowodowaną w szczególności siłą wyższą, konserwacją, aktualizacją, modyfikacją Serwisu, interwencją hosta, strajkiem wewnętrznym lub zewnętrznym, awarią sieci, przerwą w dostawie prądu.

Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za niedziałanie, niemożność dostępu lub nieprawidłowe działanie Serwisu spowodowane nieodpowiednim sprzętem, złą konfiguracją lub użytkowaniem komputera Użytkownika, nieprawidłowym działaniem usług dostawcy dostępu Użytkownika lub sieci internetowej.

Art. 10 - Geograficzne ograniczenie użytkowania

Korzystanie z Usług Serwisu jest ograniczone do Unii Europejskiej.

Artykuł 11 - Powiadomienia i skargi

Wszelkie powiadomienia lub zawiadomienia dotyczące niniejszych OWU, not prawnych lub karty danych osobowych muszą być sporządzone w formie pisemnej i przesłane listem poleconym lub uwierzytelnionym, lub pocztą elektroniczną na adres wskazany w notach prawnych Witryny, z podaniem danych kontaktowych, imienia i nazwiska powiadamiającego, jak również przedmiotu powiadomienia.

Każda skarga związana z korzystaniem z Witryny, Usług, stron Witryny w dowolnych sieciach społecznościowych lub z Regulaminem, informacją prawną lub kartą danych osobowych musi zostać złożona w ciągu 365 dni od dnia powstania problemu, który jest źródłem skargi, bez względu na jakiekolwiek prawo lub przepis prawa stanowiący inaczej. W przypadku niezgłoszenia takiego roszczenia w ciągu 365 dni, takie roszczenie zostanie na zawsze przedawnione.

Możliwe jest występowanie nieścisłości lub błędów w Witrynie i oferowanych Usługach, w ograniczonym zakresie, lub informacji, które są niezgodne z Warunkami Użytkowania, Informacją Prawną lub Polityką Prywatności. Ponadto, możliwe jest, że nieuprawnione modyfikacje są dokonywane przez osoby trzecie na Stronie lub w powiązanych Usługach (sieci społecznościowe...).

W takiej sytuacji Użytkownik ma możliwość skontaktowania się z Redaktorem Serwisu listownie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adresy wskazane w informacji prawnej Serwisu, podając w miarę możliwości opis błędu i lokalizację (URL), a także wystarczające informacje pozwalające na skontaktowanie się z nim.

Artykuł 12 - Niezależność klauzul

Jeśli którekolwiek z postanowień Warunków użytkowania zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub z jakiegokolwiek innego powodu niewykonalne, wówczas takie postanowienie zostanie uznane za wyłączone z Warunków użytkowania i nie będzie miało wpływu na ważność i wykonalność pozostałych postanowień.

OWU zastępują wszelkie wcześniejsze lub równoczesne umowy pisemne lub ustne. Nie podlegają one cesji, przekazaniu ani sublicencjonowaniu przez samego Użytkownika.

Wydrukowana wersja Warunków oraz wszystkie powiadomienia w formie elektronicznej mogą być wymagane w postępowaniu sądowym lub administracyjnym dotyczącym Warunków. Strony zgadzają się, że wszelka korespondencja dotycząca niniejszych Warunków Umowy będzie prowadzona w języku polskim.

Art. 13 - Prawo właściwe

Te OWU są regulowane i podlegają prawu polskiemu.

Z zastrzeżeniem odmiennych przepisów porządku publicznego, wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z wykonywaniem niniejszych OWU mogą być, przed podjęciem jakichkolwiek kroków prawnych, przedłożone Redaktorowi strony do polubownego rozstrzygnięcia.

Wyraźnie przypomina się, że wnioski o polubowne rozstrzygnięcie sporu nie zawieszają terminów wszczęcia postępowania sądowego.

Jeżeli porządek publiczny nie stanowi inaczej, wszelkie czynności prawne związane z wykonaniem niniejszych OWU podlegają jurysdykcji sądów miejsca zamieszkania pozwanego.

Wszystkie prawa zastrzeżone - 12 października 2021